Wáng Fū Zhī

Commentaire interne: 周易內傳 zhōu Yì nèi chuàn

Chinese: 王夫之; pinyin: Wáng Fūzhī; Wade–Giles: Wang Fu-chih), 1619–1692) courtesy name Ernong (而農), pseudonym Chuánshān (船山, Wáng Chuánshān 王船山) (source wikipedia)

Simplified: 周易內传

Traditionale: 周易內傳

(l’autre livre, le 周易外传, zhōuyì wàizhuàn, concerne la version « exotérique », externe — isbn:9787101004793)

Existe aussi dans le recueil des oeuvres: 9787801950574

Œuvres liées au Zhou Yi

(traduction automatique des titres via Google… en attendant mieux)

 •  船山遺書全集 oeuvres complètes (posthumes) du Chuanshan (Chuánshān yíshū quánjí)
 • 《周易内传》Biographie de Zhou Yi
 • 《周易内传发例》Transmission interne de Zhou Yi ( « Zhōuyì nèizhuàn fā lì » tradi: 周易內傳發例)
 • 《周易外传》Commentaire Externe
 • 《周易稗疏》Shu Shu (bài shū)
 • 《周易考异》Kao (kǎo yì)
 • 《周易大象解》Solution Éléphant

Police à utiliser

Extrait

則陽居外以章其用陰斂而內以守其虛

則陽居外以章其用陰斂而內以守其虛

présentation verticale

https://ctext.org/library.pl?if=en&file=11011&page=2

.div { writing-mode: vertical-rl;} Les colonnes sont séparées par de simple br.

周易內傳卷一上船山遺書二
《衡陽王夫之讓》

一經
一成艮下覓上
咸亨劉東取逮古取七句反
戒恆十卦皆官否泰之變而言是陰陽之動幾也夫欲
敬陰陽之動以消否而保泰則必相入以為主而效其
牖晴惻宋漸之以撥亂既濟之以反正是也又共不然
則陽居外以章其用陰斂而內以守其虛應絕天包地
外以運行之幾則損益是也而成恆異是咸以坤一之

Avec la prononciation

Il faudrait mettre en ligne la police (par exemple sur un Google drive) et l’ajouter dans la css:

@font-face {
  font-family: myFirstFont;
  src: url(sansation_light.woff);
}

div {
  font-family: myFirstFont;
}

(source: w3schools)

bopomofo dans word avec une des polices HanWangKaiMediumChuIn
chinois police DFPBiaoKaiW5… dans word

Voir l’outil de conversion pour transformer les pdf en image:

https://www.fxparlant.net/ghostscript-pour-convertir-un-pdf-en-plein-dimages-png-ou-jpg/

Rappel des trigrammes:

☰ 乾 qián
☷ 坤 kūn
☳ 震 zhèn
☵ 坎 kǎn
☶ 艮 gèn
☲ 離 lí
☱ 兌 duì
☴ 巽 xùn

Table des matières

Numéro du volume suivi du numéro de page:

numhexaPinyinPageCompoTradSimpl
1qiánVol-01-08乾乾
2kūnVol-01-62坤坤
3zhūnVol-02-02坎震
4méngVol-02-15艮坎
5Vol-02-26坎乾
6sòngVol-02-36乾坎
7shīVol-02-45坤坎
8Vol-02-54坎坤
9xiǎo chùVol-02-62巽乾小畜小畜
10Vol-02-73乾兌
11tàiVol-02-82坤乾
12Vol-02-95乾坤
13tóng rénVol-03-02乾離同人同人
14dà yǒuVol-03-12離乾大有大有
15qiānVol-03-21坤艮
16Vol-03-32震坤
17suíVol-03-43兌震
18Vol-03-52艮巽
19línVol-03-62坤兌
20guānVol-03-73巽坤
21shì kèVol-04-02離震噬嗑噬嗑
22Vol-04-11艮離
23Vol-04-22艮坤
24Vol-04-31坤震
25wú wàngVol-04-50乾震無妄无妄
26dà chùVol-04-60艮乾大畜大畜
27Vol-04-70艮震
28dà guòVol-04-81兌巽大過大过
29kǎnVol-04-89坎坎
30Vol-04-101離離
31xiánVol-05-02兌艮
32héngVol-05-15震巽
33dùnVol-05-26乾艮
34dà zhuàngVol-05-34震乾大壯大壮
35jìnVol-05-43離坤
36míng yíVol-05-51坤離明夷明夷
37jiā rénVol-05-60巽離家人家人
38kuíVol-05-72離兌
39jiǎnVol-05-82坎艮
40xièVol-05-92震坎
41sǔnVol-06-02艮兌
42Vol-06-16巽震
43guàiVol-06-27兌乾
44gòuVol-06-37乾巽
45cuìVol-06-47兌坤
46shēngVol-06-58坤巽
47kùnVol-06-67兌坎
48jǐngVol-06-81坎巽
49Vol-07-02兌離
50dǐngVol-07-14離巽
51zhènVol-07-24震震
52gènVol-07-39艮艮
53jiànVol-07-52巽艮
54guī mèiVol-07-65震兌歸妹归妹
55fēngVol-07-78震離
56Vol-07-89離艮
57xùnVol-08-02巽巽
58duìVol-08-14兌兌
59huànVol-08-24巽坎
60jiéVol-08-34坎兌
61zhōng fúVol-08-43巽兌中孚中孚
62xiǎo guòVol-08-53震艮小過小过
63jì jìVol-08-63坎離既濟既济
64䷿wèi jìVol-08-76離坎未濟未济
Partagez: